Mighty Travels / Điều khoản sử dụng Mighty Media

Đã viết và xuất bản 1 tháng 1, 2019 See this post in English

Xin lưu ý rằng nếu bạn đang xem tài liệu này bằng ngôn ngữ khác - những tài liệu này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Chỉ ngôn ngữ tiếng Anh phiên bản sẽ chi phối thỏa thuận này.

Mighty Travels / Mighty Media cung cấp dịch vụ đăng ký cá nhân hóa cho phép các thành viên của chúng tôi truy cập giá vé máy bay, giá khách sạn và các giao dịch du lịch liên quan khác.

Bạn đã chấp nhận các Điều khoản Sử dụng này, chi phối việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Thông tin nhận dạng cá nhân tuân theo Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi, các điều khoản của chúng được đưa vào đây. Vui lòng xem lại của chúng tôi Tuyên bố về Quyền riêng tư để hiểu các thông lệ của chúng tôi.

Như được sử dụng trong Điều khoản Sử dụng này, "Mighty Travels / Mighty Media service", "our service" hoặc "the service" có nghĩa là dịch vụ được cá nhân hóa do Mighty Travels / Mighty Media cung cấp để khám phá và xem nội dung của Mighty Travels / Mighty Media, bao gồm tất cả các tính năng và chức năng, đề xuất và đánh giá, trang web và giao diện người dùng, cũng như tất cả nội dung và phần mềm liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.

Tư cách thành viên


Tư cách thành viên Mighty Travels / Mighty Media của bạn sẽ tiếp tục hàng tháng hoặc hàng năm và tự động gia hạn cho đến khi chấm dứt. Bạn phải hủy bỏ tư cách thành viên của bạn trước khi gia hạn mỗi tháng để tránh tính phí thành viên của tháng tiếp theo vào Phương thức Thanh toán của bạn (xem phần "Hủy" bên dưới).

Chúng tôi có thể cung cấp một số gói thành viên kết hợp với các chi nhánh của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào do quảng cáo do các bên thứ ba cung cấp. Một số gói thành viên có thể có các điều kiện và giới hạn khác nhau, điều này sẽ được tiết lộ khi bạn đăng ký hoặc trong các thông tin liên lạc khác dành cho bạn.

Bản dùng thử miễn phí


Tư cách thành viên Mighty Travels / Mighty Media của bạn có thể bắt đầu bằng bản dùng thử miễn phí. Thời gian dùng thử miễn phí tư cách thành viên của bạn kéo dài trong 30 ngày hoặc theo cách khác được chỉ định trong quá trình đăng ký và nhằm cho phép các thành viên mới và một số thành viên cũ dùng thử dịch vụ.

Tính đủ điều kiện dùng thử miễn phí do Mighty Travels / Mighty Media quyết định theo quyết định riêng của mình và chúng tôi có thể giới hạn tính đủ điều kiện hoặc thời lượng để ngăn chặn việc lạm dụng bản dùng thử miễn phí. Chúng tôi có quyền thu hồi bản dùng thử miễn phí và tạm dừng tài khoản của bạn trong trường hợp chúng tôi xác định rằng bạn không đủ điều kiện. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin như ID thiết bị, phương thức thanh toán hoặc địa chỉ email tài khoản được sử dụng với tư cách thành viên Mighty Travels / Mighty Media hiện có hoặc gần đây để xác định tính đủ điều kiện. Đối với sự kết hợp với các ưu đãi khác, các hạn chế có thể được áp dụng.

Chúng tôi sẽ tính phí thành viên hàng tháng / hàng năm theo Phương thức thanh toán của bạn khi kết thúc giai đoạn dùng thử miễn phí và tư cách thành viên của bạn sẽ tự động gia hạn hàng tháng (hoặc hàng năm) trừ khi bạn hủy tư cách thành viên của mình.

Lập hóa đơn và Hủy bỏ


Phí thành viên của dịch vụ Mighty Travels / Mighty Media bất kỳ khoản phí nào khác mà bạn có thể phải chịu liên quan đến việc sử dụng dịch vụ, chẳng hạn như thuế và phí giao dịch có thể có, sẽ được tính hàng tháng / hàng năm vào Phương thức thanh toán của bạn trên lịch ngày tương ứng với việc bắt đầu phần trả phí của tư cách thành viên của bạn cho đến khi tư cách thành viên của bạn bị hủy bỏ. Phí thành viên được hoàn toàn kiếm được khi thanh toán.

Trong một số trường hợp, ngày thanh toán của bạn có thể thay đổi, chẳng hạn như nếu Phương thức thanh toán của bạn chưa được giải quyết thành công hoặc nếu tư cách thành viên trả phí của bạn bắt đầu vào một ngày không nằm trong một tháng nhất định. Chúng tôi có thể ủy quyền cho Phương thức thanh toán của bạn với dự đoán là thành viên hoặc các khoản phí liên quan đến dịch vụ thông qua nhiều phương thức khác nhau, bao gồm cả việc ủy ​​quyền cho khoảng một tháng dịch vụ ngay khi bạn đăng ký. Trong một số trường hợp, số dư khả dụng hoặc hạn mức tín dụng của bạn có thể bị giảm để phản ánh việc ủy ​​quyền trong thời gian dùng thử miễn phí của bạn.

Để sử dụng dịch vụ Mighty Travels / Mighty Media, bạn phải cung cấp một hoặc nhiều Phương thức thanh toán. Bạn có thể cập nhật Phương thức thanh toán của mình bằng cách chuyển đến trang "Hồ sơ". Chúng tôi cũng có thể cập nhật Phương thức thanh toán của bạn bằng cách sử dụng thông tin do các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cung cấp. Sau bất kỳ cập nhật nào, bạn cho phép chúng tôi tiếp tục tính phí (các) Phương thức thanh toán hiện hành. Bạn cho phép chúng tôi tính phí bất kỳ Phương thức Thanh toán nào được liên kết với tài khoản của bạn trong trường hợp Phương thức Thanh toán chính của bạn bị từ chối hoặc không còn khả dụng cho chúng tôi để thanh toán phí đăng ký của bạn. Bạn vẫn chịu trách nhiệm cho bất kỳ số tiền chưa được thu thập. Nếu một khoản thanh toán không được giải quyết thành công, do hết hạn, không đủ tiền hoặc nếu không, và bạn không hủy tài khoản của mình, chúng tôi có thể tạm ngưng quyền truy cập của bạn vào dịch vụ cho đến khi chúng tôi tính phí thành công Phương thức thanh toán hợp lệ. Đối với một số Phương thức Thanh toán, tổ chức phát hành có thể tính bạn một số khoản phí nhất định, chẳng hạn như phí giao dịch nước ngoài hoặc các phí khác liên quan đến việc xử lý Phương thức Thanh toán của bạn. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ Phương thức thanh toán của bạn để biết chi tiết.

Bạn có thể hủy tư cách thành viên Mighty Travels / Mighty Media của mình bất kỳ lúc nào ("Hủy ngay lập tức"). Chúng tôi không hoàn lại tiền hoặc tín dụng cho bất kỳ thời hạn thành viên chưa sử dụng nào.

Để hủy đăng ký MightyTravels Premium của bạn, hãy truy cập trang 'Hồ sơ' trong bảng điều khiển. Đối với Mighty Travels, đăng ký Basic chỉ cần gửi email cho chúng tôi bất cứ lúc nào TRƯỚC ngày tính phí tiếp theo của bạn tại [email protected] Nếu bạn hủy tư cách thành viên, việc thanh toán của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức nhưng bạn vẫn có thể sử dụng tài khoản của mình cho đến khi tài khoản hết hạn.

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi các gói đăng ký của mình hoặc điều chỉnh giá cho dịch vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ thành phần nào trong đó theo bất kỳ cách thức và bất kỳ lúc nào mà chúng tôi có thể xác định theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình. Trừ khi được quy định rõ ràng khác trong Điều khoản sử dụng này, mọi thay đổi về giá hoặc thay đổi đối với gói đăng ký của bạn sẽ có hiệu lực sau thông báo cho bạn.

Các khoản thanh toán là không thể hoàn lại và không có khoản hoàn trả hoặc tín dụng cho các khoảng thời gian đã sử dụng một phần. Vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi có thể hoàn lại tiền, chiết khấu, hoặc các biện pháp khác cho một số hoặc tất cả các thành viên của chúng tôi ("tín dụng"). Số lượng và hình thức của các khoản tín dụng đó, và quyết định cung cấp chúng, là do chúng tôi quyết định hoàn toàn. Việc cung cấp các khoản tín dụng trong một trường hợp không cho phép bạn nhận các khoản tín dụng trong tương lai đối với các trường hợp tương tự, cũng như không bắt buộc chúng tôi phải cung cấp các khoản tín dụng trong tương lai, trong bất kỳ trường hợp nào.

Thỏa thuận dịch vụ


Bạn phải 18 tuổi, hoặc độ tuổi trưởng thành ở tỉnh, vùng lãnh thổ hoặc quốc gia của bạn, để trở thành thành viên của dịch vụ Mighty Travels / Mighty Media. Các cá nhân dưới 18 tuổi, hoặc độ tuổi trưởng thành được áp dụng, chỉ có thể sử dụng dịch vụ khi có sự tham gia của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, theo tài khoản của người đó và nếu không thì phải tuân theo các Điều khoản Sử dụng này.

Dịch vụ Mighty Travels / Mighty Media chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của bạn và không được chia sẻ với các cá nhân hoặc pháp nhân khác. Trong thời gian bạn là thành viên của Mighty Travels / Mighty Media, chúng tôi cấp cho bạn quyền có giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng để truy cập vào dịch vụ Mighty Travels / Mighty Media và xem nội dung của Mighty Travels / Mighty Media thông qua dịch vụ. Ngoại trừ những điều đã nói ở trên, sẽ không có quyền, quyền sở hữu hoặc quyền lợi nào được chuyển giao cho bạn.

Mật khẩu và Truy cập Tài khoản. Thành viên đã tạo tài khoản Mighty Travels / Mighty Media và có Phương thức thanh toán bị tính phí ("Chủ tài khoản") có quyền truy cập và kiểm soát tài khoản Mighty Travels / Mighty Media và các thiết bị sẵn sàng cho Mighty Travels / Mighty Media được sử dụng để truy cập dịch vụ của chúng tôi và chịu trách nhiệm về bất kỳ hoạt động nào xảy ra thông qua tài khoản Mighty Travels / Mighty Media.

Tuyên bố từ chối bảo đảm và giới hạn trách nhiệm


DỊCH VỤ Mighty Travels / Mighty Media VÀ TẤT CẢ NỘI DUNG VÀ PHẦN MỀM LIÊN KẾT VỚI ĐÓ, HOẶC BẤT KỲ TÍNH NĂNG HOẶC CHỨC NĂNG NÀO KHÁC LIÊN KẾT VỚI DỊCH VỤ Mighty Travels / Mighty Media, ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "CÓ SN" VỚI TẤT CẢ CÁC YẾU TỐ VÀ KHÔNG ĐẢM BẢO TỐT BỤNG. Mighty Travels / Mighty Media KHÔNG BẢO ĐẢM, ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG VIỆC BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ Mighty Travels / Mighty Media SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI.

ĐỐI VỚI NGOẠI HẠN CÓ THỂ ĐƯỢC PHÉP THEO LUẬT ÁP DỤNG, KHÔNG CÓ SỰ KIỆN NÀO SẼ LÀ Mighty Travels / Mighty Media, HOẶC CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN CỦA NÓ HOẶC BẤT KỲ CỔ ĐÔNG, GIÁM ĐỐC, CÁ NHÂN NÀO CỦA HỌ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẠN CÁC THIỆT HẠI BẤT CỨ, KHÔNG ĐÚNG HOẶC HẬU QUẢ CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO CŨNG ĐƯỢC.

MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ CÁC BẢO ĐẢM CHỨA HOẶC GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI THIỆT HẠI. VÌ VẬY, MỘT SỐ GIỚI HẠN TRÊN TRONG PHẦN NÀY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

KHÔNG CÓ ĐIỀU GÌ TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY SẼ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẤT KỲ QUYỀN NÀO KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO BẠN.

Thỏa thuận trọng tài


Nếu bạn là thành viên của Mighty Travels / Mighty Media tại Hoa Kỳ (bao gồm các tài sản và lãnh thổ của nó), bạn và Mighty Travels / Mighty Media đồng ý rằng bất kỳ tranh chấp, khiếu nại hoặc tranh cãi nào phát sinh từ hoặc liên quan theo bất kỳ cách nào đến Mighty Travels / Dịch vụ Mighty Media, các Điều khoản Sử dụng này và Thỏa thuận Trọng tài này, sẽ được xác định bằng trọng tài ràng buộc hoặc tại tòa án khiếu nại nhỏ. Trọng tài không chính thức hơn là một vụ kiện tại tòa án.Trọng tài sử dụng một trọng tài trung lập thay vì một thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn, cho phép phát hiện hạn chế hơn so với tại tòa án và bị các tòa án xem xét rất hạn chế. Các trọng tài viên có thể đưa ra các khoản bồi thường thiệt hại tương tự mà tòa án có thể tuyên và không có điều gì trong Thỏa thuận Trọng tài này sẽ được hiểu là hạn chế bất kỳ quyền luật định không thể từ bỏ nào. Bạn đồng ý rằng, bằng cách đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này, Đạo luật Trọng tài Liên bang Hoa Kỳ điều chỉnh việc giải thích và thực thi điều khoản này và rằng bạn và Mighty Travels / Mighty Media đều từ bỏ quyền được xét xử bởi bồi thẩm đoàn hoặc tham gia vào một vụ kiện tập thể. Điều khoản trọng tài này sẽ có hiệu lực sau khi chấm dứt Thỏa thuận này và chấm dứt tư cách thành viên Mighty Travels / Mighty Media của bạn.

Nếu bạn chọn yêu cầu phân xử hoặc nộp đơn kiện nhỏ ra tòa, trước tiên bạn phải gửi cho Mighty Travels / Mighty Media, bằng email tới [email protected] Nếu Mighty Travels / Mighty Media bắt đầu phân xử, nó sẽ gửi Thông báo bằng văn bản đến địa chỉ email được sử dụng.

Điều khoản khác


Các Điều khoản Sử dụng này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của bang Delaware, Hoa Kỳ mà không liên quan đến xung đột của các điều khoản luật. Các điều khoản này sẽ không giới hạn bất kỳ quyền bảo vệ người tiêu dùng nào mà bạn có thể được hưởng theo luật bắt buộc của tiểu bang bạn cư trú.

Nếu bất kỳ điều khoản hoặc quy định nào của Điều khoản Sử dụng này được coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, thì hiệu lực, tính hợp pháp và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

Mighty Travels / Mighty Media có thể, bất cứ lúc nào, thay đổi các Điều khoản Sử dụng này. Những sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay lập tức; Tuy nhiên, với điều kiện là đối với các thành viên hiện tại, các bản sửa đổi đó, trừ khi có quy định khác, sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày đăng. Chúng tôi có thể chỉ định thỏa thuận của chúng tôi với bạn cho bất kỳ công ty liên kết nào hoặc cho bất kỳ tổ chức nào thành công đối với tất cả hoặc về cơ bản tất cả hoạt động kinh doanh hoặc tài sản của chúng tôi liên quan đến dịch vụ Mighty Travels / Mighty Media hiện hành.

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông tin liên quan đến tài khoản của bạn (ví dụ: ủy nhiệm chi, hóa đơn, thay đổi mật khẩu hoặc Phương thức thanh toán, tin nhắn xác nhận, thông báo) chỉ ở dạng điện tử, ví dụ: qua email tới địa chỉ email của bạn được cung cấp trong quá trình đăng ký. Bạn đồng ý rằng bất kỳ thông báo, thỏa thuận, tiết lộ hoặc thông tin liên lạc nào khác mà chúng tôi gửi cho bạn bằng phương thức điện tử sẽ đáp ứng mọi yêu cầu liên lạc pháp lý, bao gồm cả việc liên lạc đó phải bằng văn bản.